PREAMBULE: DEFINITIES

Dienst : duidt een van de diensten aan hieronder beschreven in artikel twee.

Site : duidt de website aan uitgegeven door FIDUCIAL en toegankelijk op volgende URL : www.fiducial.be

FIDUCIAL : duidt de vennootschap FIDUCIAL aan, Bijzondere Burgerlijke Vennootschap met een kapitaal van 30.000.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen te rue du Capitaine Guynemer 41, 92400 Courbevoie - Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 328 084 074, vennootschap van de Groep FIDUCIAL en uitgever van de Site.

Gebruiker : duidt elke bezoeker aan die toegang heeft tot de Site.

ARTIKEL 1: VOORWERP – AANVAARDING

Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de « AGV ») zijn bedoeld om de voorwaarden vast te leggen voor het gebruik van de Site en de Diensten ter beschikking gesteld van de Gebruiker.

Door zich toegang te verschaffen tot onderhavige Site, tot de informatie die het bevat en tot de aangeboden Diensten, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van onderhavige AGV en verbindt zich ertoe ze te respecteren.

Wijziging van de AGV – FIDUCIAL behoudt zich het recht voor om onderhavige AGV op ieder moment te wijzigen. De Gebruiker verbindt er zich dus toe ze regelmatig te raadplegen.

ARTIKEL 2: GELEVERDE DIENSTEN

De Site maakt het mogelijk zich te laten informeren over de professionele activiteiten en de vacatures aangeboden door de Groep FIDUCIAL.

Om te kunnen genieten van de Diensten, dient de Gebruiker zich te begeven naar de Site op volgend adres: www.fiducial.be.

In het geval de gebruiker meer wenst te weten over een van de activiteiten aangeboden door FIDUCIAL of een vacature, een vraag wenst stellen of een opmerking wenst te sturen, wordt hij verzocht het online formulier dat overeenkomt met zijn verzoek in te vullen.

De Gebruiker verbindt er zich toe het online contactformulier te goeder trouw in te vullen door accurate informatie te verstrekken.

De Gebruiker verbindt er zich toe zich niet de identiteit van iemand anders toe te eigenen, noch gebruik te maken van een valse identiteit van die aard om derden te misleiden.

Sommige informatie kan vrijblijvend worden vermeld. Andere informatie, aangeduid met een sterretje, is noodzakelijk voor de in overweging name van het contactverzoek van de Gebruiker. Indien de Gebruiker er voor kiest de informatie niet te vermelden, zal FIDUCIAL zijn contactverzoek niet in overweging kunnen nemen.

Diensten toegankelijk op de Site:

Door zich op de Site te begeven, kan de Gebruiker zich toegang verschaffen tot volgende Diensten:

  •  Informatie over de activiteiten van de Groep FIDUCIAL in België en over de vacatures van de Groep FIDUCIAL in België en Luxemburg,
  • Informatie vragen over haar activiteiten of vacatures.

ARTIKEL 3: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES  

Verantwoordelijkheid voor de levering van Diensten en toegang tot de Site

FIDUCIAL, in de hoedanigheid van uitgever van de Site, en FIDUCIAL Staffing, in de hoedanigheid van host van de Site, zijn slechts gehouden door een middelenverbintenis wat betreft de werking en de continuïteit van de Site.

FIDUCIAL en FIDUCIAL Staffing kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eender welke schade ontstaan tijdens het gebruik van de Site. FIDUCIAL en FIDUCIAL Staffing zullen niet verantwoordelijk worden gehouden:

  • voor de snelheden van toegang tot de Site, de snelheden van opening en raadpleging van de pagina’s van de Site, externe vertragingen, voor de opschorting of de ontoegankelijkheid van de Site,
  • voor feiten te wijten aan een geval van overmacht of daden van derden, zoals gedefinieerd door de rechtspraak en in ieder geval deze hierna vermeld, storingen en technische problemen met de hardware, programma’s, software, internetverbinding, die in voorkomend geval de schorsing of beëindiging van de Diensten met zich mee kunnen brengen,
  • indien de dienst aangeboden door de Site niet compatibel blijkt of disfuncties weergeeft met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of apparatuur die u gebruikt,
  • voor onderbrekingen van de diensten verbonden aan de risico’s van de internetverbinding en/of onderhoudsoperaties.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Site.

FIDUCIAL en FIDUCIAL Staffing behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding, een Dienst of het geheel van Diensten aangeboden van op de Site, tijdelijk of definitief stop te zetten, zonder dat ze hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Aansprakelijkheid voor informatie weergegeven op de Site

De inhoud ter beschikking gesteld op de Site wordt vertrekt ter informatieve titel en is onderworpen aan eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. In geen enkel geval vormt de informatie weergegeven op de Site een juridisch advies of enige verbintenis van FIDUCIAL. FIDUCIAL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de directe of indirecte gevolgen van het gebruik van de informatie, en in het algemeen, de Diensten ter beschikking gesteld van de Gebruiker op de Site.

Er wordt aan herinnerd dat het verboden is voor de Gebruiker om via de Site enig onwettig, schadelijk, lasterlijk, pornografisch, hatelijk, racistisch of anderszins afbreuk doende aan de menselijke waardigheid element, te publiceren of over te maken.

FIDUCIAL behoudt zich overigens de mogelijkheid voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat haar rechten zouden gerespecteerd worden.

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site, haar inhoud en al haar elementen, waaronder de merken en de logos, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan FIDUCIAL titularis is of waartoe FIDUCIAL tot gebruik gemachtigd is.

Enkel de reproductie of weergave van elementen van de Site voor strikt privé gebruik, onder voorbehoud van afwijkende of meer restrictieve bepalingen opgenomen in boek XI « Intellectuele eigendom »van de Codex economisch recht, is toegestaan.

Elke reproductie, weergave, wijziging, aanpassing, vertaling, uittreksel, op welke wijze en op welke drager dan ook, van het geheel of een deel van de Site en/of de elementen die er deel van uitmaken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FIDUCIAL te hebben bekomen, vatbaar om namaak uit te maken in de zin van het boek XI « Intellectuele eigendom » van de Codex economisch recht, is strikt verboden.

Het gebruik van de Site en zijn onderdelen is enkel toegestaan voor informatieve doeleinden en voor een persoonlijk en privégebruik.

Elke reproductie, imitatie, gebruik of aanbrengen van een van de merken weergegeven op de Site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FIDUCIAL te hebben bekomen, vatbaar om namaak uit te maken in de zin van het boek XI « Intellectuele eigendom » van de Codex economisch recht, is strikt verboden.

FIDUCIAL en/of de houder van intellectuele eigendomsrechten op één van de elementen van de Site, behouden zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die bovenstaande verbodsbepalingen niet respecteert.

De creatie van hyperlinks, diep of niet, naar de Site, is strikt verboden, behoudens het voorafgaande schriftelijk akkoord van FIDUCIAL.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

FIDUCIAL's privacy verklaring met betrekking tot persoonlijke gegevens is beschikbaar hier.

ARTIKEL 6: COOKIES

De politiek van FIDUCIAL inzake cookies is beschikbaar door hier te klikken

ARTIKEL 7: DIVERSE BEPALINGEN

Huidige AGV zijn opgesteld in het Frans en zijn vertaald naar het Nederlands. In ieder geval zullen enkel de AGV in het Frans als authentiek beschouwd worden en primeren deze op de Nederlandstalige versie.

Toepasselijke wet – Huidige AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn uitsluitend de bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Brussel, recht sprekend in het Frans.