< Back to the blog

Coronavirus : Nieuwe premie Vlaamse Regering

  • 11/09/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy
Om de ondernemingen1  die zich ten gevolge van de verstrengde Covid-19-maatregelen in moeilijkheden bevinden, te ondersteunen, heeft de Vlaamse Regering besloten een nieuwe premie toe te kennen.

 

Wie valt onder de nieuwe maatregel?

Iedere onderneming waarvan de exploitatiezetel zich op 1 augustus 2020 in het Vlaamse Gewest bevindt en die een omzetdaling heeft ten gevolge van de coronavirusmaatregelen die sinds 29 juli 2020 ingevoerd zijn, met uitzondering van:
-    ondernemingen in faillissement, vereffening, stopzetting, ontbinding;
-    holdings, management- of patrimoniumvennootschappen;
-    ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
-    de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een coronapremie;
-    ondernemingen die op 1 augustus 2020 hun activiteit nog niet opgestart hadden. 

Onder welke voorwaarden?

-    De onderneming moet onder het toepassingsgebied vallen van hetzij de corona-hinderpremie2 , hetzij de corona-compensatiepremie3.  Deze regel is van toepassing ook wanneer de onderneming geen enkele aanvraag voor deze premies heeft ingediend maar dan wel op voorwaarde dat zij het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen en de omzetdaling motiveert.
-    De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% ondergaan hebben in de periode van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 ten opzichte van dezelfde referentieperiode in 20194 .
-    Enkel de ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 kunnen voor de subsidie in aanmerking komen, tenzij de onderneming verplicht gesloten was ten gevolge van de coronavirusmaatregelen of omwille van de normale jaarlijkse sluiting. Aan deze voorwaarde5 voor actieve bedrijfsvoering moet voldaan zijn uiterlijk 7 dagen na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Indien de onderneming na deze datum minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode, dan wordt de subsidie gehalveerd.

Hoeveel bedraagt de premie?

-    Het bedrag van de premie is gelijk aan 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode, met een maximum van 15.000 Euros.
-    Voor zelfstandigen in bijberoep en onder bepaalde voorwaarden , bedraagt de subsidie 3,75%.
-    Ondernemingen waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of traiteurzaken die regelmatig cateringdiensten verrichten, kunnen een subsidie ontvangen van 3.000 Euros of meer op voorwaarde dat zij over een geregistreerd kassasysteem beschikken.
Te noteren dat de ondernemingen die verplicht moesten sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen, een voorschot van maximum 2.000 Euros kunnen vragen vóór 1 oktober 2020.

Hoe aanvragen?

De aanvragen dienen uitsluitend elektronisch ingediend te worden bij het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 inbegrepen.

Onze medewerkers staan tot uw beschikking om alle nodige formaliteiten te vervullen.

 

 

1  Met onderneming bedoelt men de natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent in hoofd- of in bijberoep, de vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en de vereniging met een economische activiteit.

Steun toegekend op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

3  Steun toegekend op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

4  Voor de ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019, wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. Indien de omzet tijdens de voormelde periode van 2019 abnormaal laag is, wordt deze periode vervangen door een andere referentieperiode.

5  De zelfstandigen in bijberoep waarvan het beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 en 13.993,78 Euros lag en die geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.
 

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

  • 16/04/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

  • 31/03/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social