< Back to the blog

Coronavirus : Maatregelen met betrekking tot de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening

  • 27/07/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

De Commissie voor boekhoudkundige normen heeft een advies uitgebracht over de maatregelen met betrekking tot de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen opgenomen in het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie. We sommen hierna de essentiële elementen op:

Basisregels:

-    het bestuursorgaan van vennootschappen kan overgaan tot uitstel naar een later tijdstip van de gewone algemene vergadering die, met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening, had moeten worden gehouden tussen 1 maart en 30 juni 2020 (eveneens indien de vergadering reeds werd of reeds had moeten worden bijeengeroepen binnen bovenvermeld tijdsbestek) maar die niet kon  worden gehouden.

-    Indien het bestuursorgaan gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt de termijn van zes maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, met tien weken verlengd. Bijgevolg is 8 september 2020 de uiterste datum voor het houden van deze vergadering. Het geldt ook voor de geconsolideerde jaarrekening.

Aandachtspunten:

-    Conform artikel 7, § 3 KB nr. 4, kunnen de volgende algemene vergaderingen niet worden uitgesteld:
     o    de vergaderingen bijeengeroepen wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is;
     o    de vergaderingen bijeengeroepen door of op verzoek van de commissaris;
     o    de vergaderingen bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders of leden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

-    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen (artikel 2:52 WVV), moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Gevolgen:

-    De maximale termijn van zeven maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar, waarbinnen de neerlegging van de jaarrekening moet gebeuren bij de Nationale Bank van België, bij gebrek aan een algemene vergadering wordt eveneens  verlengd met tien weken. Hierdoor wordt de uiterste datum van neerlegging vastgesteld op 9 oktober 2020 voor de vennootschappen waarvan het boekjaar eindigt op 31 december 2019.

-    De bijdrage die bedoeld is om laattijdige neerleggingen van de jaarrekening te bestraffen, is slechts verschuldigd, behalve in geval van overmacht, vanaf 10 november 2020 voor de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 [1].

[1]  Op basis van een recent Ministerieel besluit zijn de termijnen voor de neerlegging van de jaarrekening, zonder heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden (tarieftoeslagen)

 

Bron: https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/mogelijkheid-tot-uitstel-van-de-gewone-algemene-vergadering-en-van-de-neerlegging-van-de

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

  • 16/04/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

  • 31/03/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social