< Back to the blog

Accord Kern+10

  • 11/06/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Dit eerste pakket maatregelen betreft voornamelijk maatregelen die de federale regering reeds genomen had in het begin van de gezondheidscrisis en die nu verlengd worden tot 31 augustus:
    • De tijdelijke werkloosheid door “corona-overmacht”;
    • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
    • Het corona-ouderschapsverlof.

Daarenboven, om de sectoren in moeilijkheden te ondersteunen, werden enkele specifieke maatregelen genomen:
    • Een verlenging van het overbruggingsrecht tot 31 augustus 2020 (verlengbaar tot en met 31 december 2020) (voor verdere informatie hierover, gelieve met uw socialeverzekeringsfonds contact op te nemen);
    • Een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020 (voor verdere informatie hieromtrent, gelieve uw sociaal secretariaat of onze gespecialiseerde medewerkers te contacteren);
    • Een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de drie komende maanden, wat een stimulans zal zijn om werknemers die nu tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan (voor verdere informatie hieromtrent, gelieve uw sociaal secretariaat of onze gespecialiseerde medewerkers te contacteren);
    • Een verlaging van de BTW tot 6% tot 31 december 2020 voor alle diensten in de Horeca met uitzondering van alcoholische dranken (meer informatie over dit thema: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca ).

Om de economische activiteit in België weer op gang te krijgen, werd ook besloten:
    • Werkgevers de mogelijkheid te bieden (op vrijwillige basis) een consumptiecheque van 300 euro toe te kennen, die 100% aftrekbaar is, voor de aankoop van goederen en diensten in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de Horecasector, de cultuursector, enz.;
    • Een extra maandelijkse steun van 50 euro (gedurende 6 maanden) voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op de IGO;
    • Een rail pass van 10 ritten (NMBS) die geldig is van 1 juli tot en met 31 december 2020.

Zoals op de website van onze Eerste Minister vermeld wordt, hebben de 10 partijen samen beslist hun discussies verder te zetten om bijkomende maatregelen te identificeren die dit eerste pakket nuttig zouden kunnen vervolledigen.

Ondersteuning onderneming in moeilijkheden

Naast bovenstaande elementen werden de steunmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden ook tot 31 december 2020 verlengd. Voor meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Pensioen en activiteiten verbonden aan de strijd tegen het coronavirus

De wet van 07/05/2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, voorziet dat de pensioenuitkeringen niet worden beïnvloed als het inkomen afkomstig is van activiteiten in cruciale sectoren en essentiële diensten van activiteiten die gericht zijn op de bestrijding van het coronavirus (verpleegkundigen, artsen, gezondheidswerkers zoals bepaald in het ministerieel besluit van 23/03/2020 betreffende de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken).

De inkomsten voor de uitoefening van een activiteit die de begunstigde van de uitkering of zijn echtgenoot ontvangt, mogen dus niet tot gevolg hebben het bedrag van het pensioen te verminderen, ook al zijn de voor een gepensioneerde toegestane limieten van beroepsinkomsten overschreden.

Deze maatregel is van toepassing voor de periode van 01/03/2020 tot 30/06/2020 en kan door Koninklijk Besluit verlengd worden.

Wet van 07/05/2020
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020050717&table_name=wet

Ministerieel besluit van 23/03/2020
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020032301&table_name=wet

Brusselse maatregelen: compensatiepremie

Om bepaalde micro-ondernemingen voor wie geen andere maatregelen gelden, te ondersteunen, staat een nieuwe compensatiepremie van 2.000 euro ter beschikking. Om er gebruik van te maken, moet aan de voorwaarden voldaan worden die op de website van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (zie hieronder) vermeld staan en moet een aanvraag ingediend worden op uiterst 30 juni 2020. http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-compenserende

 


Belangrijkste bron: https://www.premier.be/nl/akkoord-kern-10-over-steunmaatregelen-voor-de-koopkracht-van-de-belgen-en-de-sectoren-moeilijkheden

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

  • 16/04/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

  • 31/03/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social