Onze prioriteit is de gezondheid van iedereen, onze klanten, onze medewerkers en onze families.

Al onze Fiducial Accountancy kantoren zullen daarom dan ook vanaf vandaag enkel op afspraak toegankelijk zijn. Onze kantoren blijven vanzelfsprekend telefonisch bereikbaar en per e-mail.

Gezien de actualiteiten, sporen wij u ten zeerste aan, ons uw documenten voor de komende BTW-deadline digitaal over te maken. Indien u nog geen toegang heeft tot ons digitaal platform MyFiducial, kunt u met uw dossierbeheerder contact opnemen

Financiële steunmaatregelen

Federale steunmaatregelen

Overbruggingsrecht (vervangingsinkomen)

Getroffen zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, beroep doen op het overbruggingsrecht, met andere woorden een “vervangingsinkomen”. De minister wil de toegang tot dergelijk vervangingsinkomen voor gedwongen onderbreking omwille van Covid-19 snel vereenvoudigen. Hij wenst de toekenningsvoorwaarden te versoepelen zodat een vervangingsinkomen kan worden verkregen voor gedwongen onderbrekingen van minstens 7 kalenderdagen, in plaats van een volledige kalendermaand vandaag.

Concreet gezien moet deze garantie “Overbruggingsrecht” worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds. De zelfstandige komt dan in aanmerking voor een vervangingsinkomen ter hoogte van 1.266,37 euro / maand zonder gezinslast (1.582,46 euro met gezinslast). In gevallen waar de onderbreking langer duurt dan een volledige kalendermaand, blijven de klassieke toekenningsregels geldig voor de zelfstandige.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Als u zelfstandige bent en door het Covid-19 getroffen bent, heeft u de mogelijkheid vanaf de eerste dag van ziekte door uw ziekenfonds vergoed te worden indien de arbeidsongeschiktheidsduur langer dan 7 dagen duurt. In bepaalde gevallen kunt u ook een vrijstelling van de betaling van sociale zekerheidsbijdragen vragen gedurende de ziekteperiode.

Ondersteuning in het Vlaamse gewest

Vlaanderen zal een forfaitaire vergoeding van 4.000 euro uitkeren aan de zelfstandigen die hun activiteiten onderbreken gedurende de 22 dagen in lockdown; en 2.000 euro voor diegenen die verplicht zijn hun activiteiten te verminderen. Verdere informatie is beschikbaar hier.

Ondersteuning mbt belastingen

Steunmaatregelen in het kader van het coronavirus

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. 

Ondersteuning in Wallonië

Bevriezing van de regionale belastingen in Wallonië

De waalse regering heeft eveneens beslist de regionale belastingen voor winkels te bevriezen ter hoogte van het aantal sluitingsdagen.
 

Ondersteuning met betrekking tot sociale zekerheidsbijdragen en tijdelijke werkloosheid

Sociale zekerheidsbijdragen

De minister van KMO's en zelfstandigen heeft een circulaire ondertekend die tot doel heeft alle zelfstandigen die door de gevolgen van de pandemie worden getroffen, betalingsfaciliteiten te bieden.

De verschillende maatregelen die getroffen werden ten gunste van zelfstandigen kunnen hier geraadpleegd worden.

Personeelsbeheer en tijdelijke werkloosheid

Advies en specifieke steunmaatregelen van de FOD Werkgelegenheid kunnen hier worden geraadpleegd. Waaronder de verlenging van de “tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht” met 3 maanden (tot 30 juni 2020) en de verhoging van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van 65 tot 70 %.

Samenvatting van de maatregelen die naar aanleiding van de CoViD-19 pandemie genomen zijn

Ons beroepsinstituut ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) heeft een overzicht gemaakt van de verschillende ondersteunende maatregelen die genomen werden naar aanleiding van het CoViD-19. De samenvatting ervan vindt u terug in een brochure die regelmatig geüpdated zal worden.

Actieplan heropstart na de Covid-19 gezondheidscrisis

Aanbod & Klanten

  • Communicatie klanten
  • Aanwezigheid op Interne
  • Optimalisatie aanbod

Productie & Medewerkers

  • Gezondheidsbeveiliging en voorbereiding van de hervatting van de activiteiten
  • Optimalisatie van de organisatie
  • De medewerkers opnieuw mobiliseren

Cashflow & Financieringen

  • Klantenopvolging
  • Analyse van de schulden en van de cash flow
  • Opvolging en beheer van de kasmiddelen op korte termijn

ACTIEPLAN DOWNLOADEN